DAN – Träger SSWU Schweiz


10.DAN

MIMOTO Teruo, Hanshi, 10th Dan Kenseikan Shitoryu Karatedo, 8th Dan Japan Karatedo Federation (Japan), soke of Kenseikan Shitoryu Karatedo Japan

YOSEDA Masao, Shihan, 10th Dan Kenseikan Shitoryu Karatedo, 8th Dan All Japan University Karatedo Federation, 6th Dan Japan Karatedo Federation (Japan); soke of Seishinkan Shitoryu Kempo Karatedo Japan

 

9.DAN

Ohshita Masataka

 

8.DAN

7.DAN

6.DAN

 

5.DAN
Hödl Ralph (Repräsentant Schweiz)

 

4.DAN

Feierabend Karl

Surber Roland

 

3.DAN
Sobrino Ana

Oloukotan Catherine

 

2.DAN

 

1.DAN

Sobrino Sabrina


Shitoryu Shukokai World Union Karate Do Schweiz


Kontakt


 Ralph Hödl

Kriesbachstrasse 4
CH - 8600 Dübendorf

 

Tel.: +41 (0) 79 712`51`41

e-Mail: karate@shitoryushukokai.ch